ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη– Προσχολική Αγωγή Καβάλας» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 555,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν προσφορές στο Νομικό μας Πρόσωπο αργότερο μέχρι την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. , προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Οικονομική προσφορά.
β)Φορολογική Ενημερότητα
γ)Ασφαλιστική ενημερότητα
δ)Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κατεβάστε το Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ