ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η Πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5) Το γεγονός ότι για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει δέσμευση με την αριθμ 363/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία δαπάνη έχει εγκριθεί νόμιμα με την 223/2017 απόφαση ΔΣ. και καταχωρήθηκε με α/α 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας, όσον αφορά τη συντήρηση , και με την αριθμ. 364/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία δαπάνη έχει εγκριθεί νόμιμα με την 223/2017 απόφαση ΔΣ. και καταχωρήθηκε με α/α 2 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας όσον αφορά τα ανταλλακτικά και τις εργασίες αποκατάστασης βλαβών.

Ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κατάθεση προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου το Νομικό Πρόσωπο να προβεί στην συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και των Τμημάτων ΚΑΠΗ καθώς και στην αποκατάσταση των βλαβών όπου κριθεί απαραίτητο .
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 3.360.40 € όσον αφορά την συντήρηση και στα 2988.40 € όσον αφορά τα υλικά αποκατάστασης βλαβών και εργασίες επισκευών.
Η συντήρηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής μελέτης που συντάχθηκε από τη διεύθυνση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Οι αδειούχοι εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
Οι κάτοχοι ασφάλειας αστικής ευθύνης
Οι εγγεγραμμένοι στη Διεύθυνση Ανάπτυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές στο Νομικό μας Πρόσωπο αργότερο μέχρι την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.
β) Άδεια εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
γ) Να είναι κάτοχοι ασφάλειας αστικής ευθύνης σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012, η οποία θα αποδεικνύεται με επικυρωμένο ασφαλιστήριο .
δ) Να είναι εγγεγραμμένοι στη Διεύθυνση Ανάπτυξης
ε) Οικονομική προσφορά.
στ) Φορολογική ενημερότητα
ζ) Ασφαλιστική ενημερότητα
η)Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Πληροφορίες στα γραφεία του ΝΠΔΔ καθημερινά από τις 8:00πμ έως 14:00μμ .
Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (17PROC002156071) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (6ΥΚΗΟΛΡΨ-ΠΤΘ)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ

Κατεβάστε το αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ