ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ YΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή Καβάλας» προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τη μελέτη ,παροχής υπηρεσίας «Συντήρησης και αναγόμωσης Πυροσβεστήρων» των Τμημάτων ΚΑΠΗ και Προσχολικής Αγωγής»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.186,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το έτος 2017 με την 331/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης..
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα τους όρους που αναφέρονται στη 44757/2017 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καβάλας και επισυνάπτεται στην παρούσα.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές στο Νομικό μας Πρόσωπο αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 μ.μ. , προσωπικά ή με εκπρόσωπο τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.
β) Οικονομική προσφορά.
γ)Φορολογική Ενημερότητα
δ)Ασφαλιστική ενημερότητα
ε)Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΡΑΚΟΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Κατεβάστε το Αρχείο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ