ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΙΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ, ΕΙΔΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛ/ΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ -ΤΕΥΔ