ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Γραφικής Ύλης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΞ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΥΔ

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΤΕΥΔ

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ