ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής καβάλας διακηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των γραφείων διοίκησης του Νομικού Προσώπου.

.

 

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία , όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης και να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μισθώσεως ακινήτου μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τη Διακήρυξη στη Δ/νση: Δημοτική κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου Καβάλα.
Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/08/2017 ημέρα Τετάρτη, εργάσιμες μέρες και ώρες

 

Κατεβάστε την Διακήρυξη:
Διακήρυξη Μίσθωσης Ακινήτου