ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)

TO Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓH ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6