ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

TO Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓH ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Κατεβάστε τα σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση

Παράρτημα

Ειδικό Παράρτημα ΗΥ

Εντυπο Αίτησης